Algemene Voorwaarden2022-06-01T09:45:41+00:00

Algemene Voorwaarden

Algemeen

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van (delen van) accommodaties door een bond, stichting, vereniging, school of enig andere rechtspersoon, groep van personen of persoon dat plaatsvindt gedurende één of meerdere korte periode(n) van één of meerdere uren per dag en waarvoor afrekening plaatsvindt op basis van een door stichting Den Diek vastgesteld uurtarief.

Artikel 2
1. Onder gebruiker wordt verstaan een bond, stichting, vereniging, school of enig andere rechtspersoon, groep van personen of persoon aan wie toestemming tot het gebruik van de accommodatie is verleend. De gebruiker is tegenover stichting Den Diek verantwoordelijk voor degenen die door hem tot de accommodaties worden toegelaten.
2. Onder gebruik wordt verstaan het gebruik van (een deel van) gemeentelijke accommodaties voor sportieve, recreatieve, sociale of culturele doeleinden. Van het gebruik zijn uitgesloten de delen van accommodaties met een faciliterende functie met uitzondering van kleedlokalen, douche- en toiletruimten.

Artikel 3
1. Het gebruik van de accommodaties is slechts toegestaan na reservering via de website.

Artikel 4
1. Stichting Den Diek behoudt zich het recht voor het gebruik van de accommodaties aan de gebruiker in een bepaalde periode niet toe te staan, teneinde de accommodatie voor die periode ter beschikking te kunnen stellen van derden voor het houden van bijzondere evenementen, danwel voor enig ander doel.
2. De gebruikers die hierdoor in hun belang geschaad worden ontvangen hiervan tijdig bericht. De gebruiker heeft in dat geval uitsluitend recht op restitutie of vermindering van huur over de betreffende periode.

Artikel 5
De gebruiker is gerechtigd personen toe te laten, die deelnemen aan c.q. toeschouwer zijn bij de activiteiten van de gebruiker en is gemachtigd deze dan wel andere bezoekers de toegang tot de accommodatie te weigeren c.q. te ontzeggen of te (laten) verwijderen. De leden van stichting Den Diek hebben te allen tijde toegang tot de accommodatie.

Artikel 6
De gebruiker is vrij in het bepalen van de toegangsprijs.

Artikel 7
De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het klaarzetten van meubels, koffie/thee en voor het netjes achterlaten van de ruimte.

Vergoeding

Artikel 8
Voor het gebruik van de accommodaties is aan stichting Den Diek een vergoeding verschuldigd.

Artikel 9
1. De verschuldigde huursom wordt schriftelijk aan de gebruiker medegedeeld en wordt achteraf in rekening gebracht door stichting Den Diek.
2. Van het bepaalde in lid 1 eerste volzin kan de stichting afwijken door te bepalen dat de gebruiker maandelijks met behulp van automatische incasso de verschuldigde bedragen betaalt.
3. De huur is ook verschuldigd wanneer het gehuurde gedurende de overeengekomen periode geheel of gedeeltelijk niet wordt gebruikt, behalve wanneer de accommodatie wegens onderhoud of gebruik door de stichting niet beschikbaar is.
4. Het bepaalde onder lid 3 is niet van toepassing indien vooraf schriftelijk het gebruik wordt geannuleerd. Bij schriftelijke annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:
– tot 24 uur voor de dag waarop de annulering betrekking heeft: geen kosten
– minder dan 24 uur voor de dag waarop de annulering betrekking heeft: volledige huursom wordt in rekening gebracht
5. Bij betaling is elk beroep op korting of compensatie verband houdende met een vordering, welke de huurder op de gemeente meent te hebben of te zullen verkrijgen uitgesloten. Gebruik van de accommodaties

Artikel 11
De gebruiker is verantwoordelijk voor het handhaven van de goede orde, voor het houden van toezicht op de activiteiten in het gehuurde en voor het juiste gebruik van het gehuurde.

Artikel 12
1. Iedere gebruiker wordt geacht de accommodaties met inbegrip van de inventaris in goede staat te hebben achtergelaten.
2. De kosten van herstel c.q. vervanging komen alsdan voor rekening van deze gebruiker en moeten op eerste aanzegging worden voldaan.

Artikel 13

1. Na het gebruik dient de accommodatie schoon en in een ordelijke staat te worden achtergelaten, materialen daaronder begrepen. In alle accommodaties dienen de lampen uit te worden gedaan, kranen en radiatoren te worden dichtgedraaid en de deuren te worden afgesloten.
2. Het opbergen van eigen materialen c.q. toestellen in de accommodaties is slechts toegestaan voor zover door of vanwege de stichting daarvoor schriftelijk toestemming is verleend.

Artikel 14
Bij het gebruik van de accommodaties dient de gebruiker zich te houden aan de tijden die in de beslissing tot verhuur zijn aangegeven. Binnen deze tijd dient de gebruiker ook de te gebruiken materialen c.q. toestellen op te stellen en op te ruimen.

Artikel 15
1. De gebruiker dient de accommodaties te openen en te sluiten wanneer deze als laatste het gebouw verlaat.
2. Bij het afsluiten van de accommodaties is de gebruiker verplicht zich ervan te overtuigen dat alle waterkranen zijn afgesloten en alle lichten zijn gedoofd. Voor zover de verwarming niet werkt met een tijdklok, dient de gebruiker zich er eveneens van te overtuigen dat deze is uitgeschakeld.

Artikel 16
De verkoop van goederen tijdens het gebruik van de accommodaties is niet toegestaan.

Artikel 17
Het is verboden in de accommodatie te roken.

Artikel 18
Het is de gebruiker zonder toestemming van de Stichting Den Diek niet toegestaan:
1. de accommodaties aan derden te verhuren dan wel in gebruik te geven;
2. instellingen van technische installaties te wijzigen;
3 circulaires, insignes, loten en dergelijke te verspreiden of te verkopen of te doen verspreiden of te verkopen;
4. te venten of te doen venten;
5. vervoermiddelen in de accommodatie toe te laten, met uitzondering van invalidenwagens;
6. de telefoon te gebruiken anders dan in noodgevallen.

Artikel 19
Het parkeren c.q. stallen van vervoermiddelen moet geschieden op de daarvoor bestemde plaatsen. Gebruiker vrijwaart de stichting voor schade aan of vermissing van deze vervoermiddelen.

(Brand-)veiligheidsvoorwaarden

Artikel 20
De gebruiker is verplicht zich zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van:
1. de indeling van de accommodaties met gangen en de in- en uitgangen;
2. de loop van de vluchtwegen;
3. de plaats en werking van brand- en rookwerende deuren, gangen en nooduitgangen;
4. de plaats en werking van blusmiddelen.

Artikel 21
De gebruiker is verplicht er aan mee te werken dat:
1. geen afval wordt gedeponeerd of blijft liggen op daarvoor niet bestemde plaatsen;
2. gangen en andere delen van vluchtwegen vrij worden gehouden van voorwerpen en goederen die de vluchtwegen belemmeren en/of kleine blusmiddelen of aanduidingen van nooduitgangen enz, onduidelijk maken of deuren blokkeren.

Artikel 22
De gebruiker is verplicht in geval van brand of een andere calamiteit terstond zorg te dragen voor: 1. melding aan de brandweer en ambulance (via 112);
2. het evacueren van aanwezige personen;
3. alarmering van de beheerder en verdere aanwezigen;
4. het sluiten van ramen en deuren;
5. het controleren van alle ruimten op achtergebleven personen;
6. het beginnen met blussen (nooit alleen).

Artikel 23
De gebruiker is het verboden:
1. gloeiende of brandende stoffen in afvalbakken of containers te werpen;
2. behoudens vooraf door of vanwege de gemeente verleende toestemming werkzaamheden of activiteiten te verrichten, die gevaar opleveren voor het ontstaan van brand.

Artikel 24
In accommodaties waar, gelet op de aard en omvang van de activiteiten die gebruiker uitvoert, op enig moment gelet op de hoeveelheid aanwezige personen en de Arbeidsomstandighedenwet en daaruit voortvloeiende regelgeving, meer dan 1 bedrijfshulpverlener aanwezig dient te zijn, is gebruiker verplicht hiertoe opgeleide personen beschikbaar te stellen.

Artikel 25
1. Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht op en ordentelijk verloop van de door hem/haar in de desbetreffende accommodatie ontplooide en te ontplooien activiteiten.
2. Gebruiker vrijwaart de stichting voor alle schade ontstaan tijdens en verband houdende met activiteiten die gebruiker in de accommodatie organiseert.

Slotbepalingen

Artikel 26
1. Stichting Den Diek aanvaardt noch van de gebruiker, noch van derden enige aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die verband houdt met het gebruik van het gebouw. Gebruiker vrijwaart de stichting van iedere aansprakelijkheid dienaangaande.
2. Eventuele vergoeding van schade ten gevolge van het niet beschikbaar kunnen stellen van de accommodatie ten gevolge van overmacht of technische storingen, blijft beperkt tot maximaal het door gebruiker reeds betaalde huurbedrag voor de periode dat geen gebruik kan worden gemaakt van de accommodatie.

Artikel 27
1. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist stichting Den Diek.
2. Uit het gebruik van een accommodatie gedurende een bepaalde periode kunnen geen rechten voortvloeien ten aanzien van een eventueel gebruik van die accommodatie in de toekomst.

Reserveren