ANBI2022-09-22T18:16:42+00:00

Stichting Den Diek heeft een aanvraag voor ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de belastingdienst ingediend. Een instelling kan alleen een ANBI worden, als deze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De bestuursleden van de Stichting Den Diek ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Eén van de voorwaarden die de belastingdienst stelt aan onze ingediende ANBI-registratie is een online publicatie van onderstaande informatie:

Statutaire doelstelling:

Deze is te vinden in de statuten, onder artikel 2;

Artikel 2 – Doel

 1. De stichting heeft ten doel: ontmoeting, verbinding, inspiratie en innovatie stimuleren en het sociaal cultureel centrum laten bruisen. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
  1. Het stimuleren van sociaal culturele betrokkenheid en participatie van de inwoners van Lichtenvoorde.
  2. De verhuur van ruimten deel uitmakende van sociaal cultureel centrum Den Diek, vooral voor  burgerinitiatieven met een maatschappelijke bestemming als ook voor commerciële initiatieven
  3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de exploitatie van de accommodatie Den Diek van de gemeente Oost Gelre.
 3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.
 4. Het vermogen van de stichting zal gevormd worden door:
  1. Het stichtingskapitaal
  2. Subsidies en donaties
  3. Erfstellingen, legaten en schenkingen
  4. Eventuele andere verkrijgingen en baten

Samenvatting beleidsplan:

Stichting Den Diek heeft als missie; ontmoeting, verbinding, ondersteuning, inspiratie en innovatie stimuleren en het sociaal cultureel centrum laten bruisen. Dat houdt concreet in dat vanaf 1 januari 2015 SCC Den Diek een bruisend sociaal cultureel centrum is van, voor en door burgers uit Lichtenvoorde.

Dit doet de stichting door:

 • het exploiteren van het sociaal cultureel centrum Den Diek;
 • het stimuleren, adviseren en ondersteunen van burgerinitiatieven;
 • toegankelijk te zijn voor alle burgers;
 • participatie en inclusie te stimuleren;
 • te denken in mogelijkheden, kansen en vernieuwing;
 • transparant te zijn in beleid en programmering;
 • burgers te inspireren, enthousiasmeren en motiveren om actief deel te maken van het SCC;
 • een open deur beleid te voeren;
 • effectieve samenwerking, netwerken en leggen van verbindingen met organisaties,verenigingen en de gemeente.

Financiële verantwoording:

Financiele verantwoording tbv ANBI